Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Nabór MDK główny księgowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Młodzieżowym Domu Kultury
w Gliwicach w wymiarze
1 etatu
Informuję, że w wyniku zakończenia procedur naboru i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr 5/2021 z dnia 05 lutego 2021r na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
w wymiarze 1 etatu czasu pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach wybrała:

Panią/Pana Agatę Łapaj

Zatrudnienie nastąpi w miesiącu maju 2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agata Łapaj wykazała się fachową wiedzą i umiejętnościami w zakresie wymaganym do zajmowania stanowiska Głównego Księgowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. Spełniła również wymagania formalne niezbędne do podjęcia pracy w naszej placówce na ww. stanowisku pracy.

Sebastian Michałuszek
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

 

 

Nr naboru: MDK/01/2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH

44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 3

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008,
nr 223 poz. 1458)

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

44 – 100 Gliwice, ul. Barlickiego 3

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki,
 6. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.
 1. Zatrudnienie: od lutego 2021r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 1. Spełnianie jednego z poniższych warunków :
  1. ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-tetniej praktyki w księgowości. Mile widziana praktyka w jednostce sektora finansów publicznych,
  2. ukończenie policealnej tub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki
   w księgowości. Mile widziana praktyka w jednostce sektora finansów publicznych,
 2. Znajomość ustaw o finansach publicznych, rachunkowości.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela,
  Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy
  o rachunkowości,
 2. Znajomość obsługi komputera,
 3. Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (Finanse Vulcan, KSAT, obsługa systemu e- PFRON)
 4. Znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 5. Znajomość przepisów ZUS,
 6. Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 8. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 9. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca wykonywana będzie w Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 i Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach – Bojkowie przy ul. Parkowej 5;
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z pracowniami placówki oraz interesantami;
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka;
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
 1. Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem);
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór nr MDK/01/2021 na wolne stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY”, w terminie do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 1200  
  w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44 – 100 Gliwice;
 2. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach w terminie do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 1200;
 3. Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: poniżej 6
  %.
 1. Dodatkowe informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 232 69 54.

 

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

 

 

Pliki do pobrania:
 

Ogłoszenie o naborze MDK specjalista ds. płac

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. PŁAC w Młodzieżowym Domu Kultury
w Gliwicach w wymiarze
1 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedur naboru i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r na stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. PŁAC
w wymiarze 1 etatu  czasu pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach wybrała:

Panią/Pana Agnieszkę Skrzypkowską

Zatrudnienie nastąpi w miesiącu lutym 2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agnieszka Skrzypkowska wykazała się fachową wiedzą i umiejętnościami w zakresie wymaganym do zajmowania stanowiska specjalisty ds. płacowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. Spełniła również wymagania formalne niezbędne do podęcia pracy w naszej placówce na ww. stanowisku pracy.

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

 

Nr naboru: MDK/06/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH
44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 3

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008,
nr 223 poz. 1458)

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. PŁAC

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

44 – 100 Gliwice, ul. Barlickiego 3

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
 1. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac zgodnie z zawartymi umowami;
 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych;
 3. Wykonywanie wydruków list płac, zestawień zbiorczych, potrąceń, zestawień do banku;
 4. Prowadzenie spraw związanych z zasiłkami pracowników Młodzieżowego Domu Kultury;
 5. Dostarczanie pracowniom informacji o uzyskanych przez nich dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, rozliczanie podatku rocznego;
 6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków;
 7. Dokonywanie przelewów, monitorowanie ich wykonania;
 8. Rozliczanie i powadzenie wszelkiej dokumentacji ZUS;
 9. Sporządzanie sprawozdań GUS;
 10. Prowadzenie dokumentacji P-fron i sporządzanie sprawozdań w wersji elektronicznej;
 11. Prowadzenie aplikacji „Monitorowanie mediów” w Portalu Intranetowym Miasta. Wprowadzanie faktur oraz stanów liczników za prąd, wodę i ogrzewanie.
 12. Sporządzanie dokumentów sprzedaży.
 13. Wprowadzanie dokumentów zakupu.
 14. Wystawianie not księgowych
 15. Wykonywanie innych poleceń przełożonego;
 1. Zatrudnienie: od dnia 01 lutego 2021r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie, licencjat, magisterskie;
 2. Co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy na stanowisku płacowym lub w dziale księgowości;
 3. spełnienie warunków określonych w art. 6 ust 1 i 3 ustawy z 21.11.2008r o pracownikach samorządowych
  (tj. Dz. U. z 2008, nr 223 poz. 1458.).
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność obsługi komputera (mile widziana znajomość programów MS Excel, VULCAN, Płatnik);
 2. Znajomość przepisów ZUS, podatkowych i Kodeksu Pracy;
 3. Sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania.
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca wykonywana będzie w Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 i Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach – Bojkowie przy ul. Parkowej 5;
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami, nauczycielami, - pracownikami szkoły oraz interesantami;
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka;
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
 1. Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem);
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór nr MDK/06/2020 na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. PŁAC”, w terminie do dnia 11 stycznia 2021r. do godz. 1200  
  w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44 – 100 Gliwice;
 2. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach w terminie do dnia 11 stycznia 2021r. do godz. 1200;
 3. Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: poniżej 6
  %.
 1. Dodatkowe informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 232 69 54.

 

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

 

Pliki do pobrania:
- kwestionariusz osobowy
kwest-osob-ubieg-sie-o-zatrud-2020pdf-5

 

Ogłoszenie o naborze MDK Specjalista ds. płac

Nr naboru: MDK/05/2020

Informacje o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
specjalista do spraw płac
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

 

W odpowiedzi na ogłoszenie nr MDK/05/2020 nie wpłynęła żadna oferta pracy.

 

Sebastian Michałuszek
dyrektor MDK w Gliwicach

 

Nr naboru: MDK/05/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH
44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 3

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008,
nr 223 poz. 1458)

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. PŁAC

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

44 – 100 Gliwice, ul. Barlickiego 3

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
 1. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac zgodnie z zawartymi umowami;
 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych;
 3. Wykonywanie wydruków list płac, zestawień zbiorczych, potrąceń, zestawień do banku;
 4. Prowadzenie spraw związanych z zasiłkami pracowników Młodzieżowego Domu Kultury;
 5. Dostarczanie pracowniom informacji o uzyskanych przez nich dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, rozliczanie podatku rocznego;
 6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków;
 7. Dokonywanie przelewów, monitorowanie ich wykonania;
 8. Rozliczanie i powadzenie wszelkiej dokumentacji ZUS;
 9. Sporządzanie sprawozdań GUS;
 10. Prowadzenie dokumentacji P-fron i sporządzanie sprawozdań w wersji elektronicznej;
 11. Prowadzenie aplikacji „Monitorowanie mediów” w Portalu Intranetowym Miasta. Wprowadzanie faktur oraz stanów liczników za prąd, wodę i ogrzewanie.
 12. Sporządzanie dokumentów sprzedaży.
 13. Wprowadzanie dokumentów zakupu.
 14. Wystawianie not księgowych
 15. Wykonywanie innych poleceń przełożonego;
 1. Zatrudnienie: od dnia 01 stycznia 2021r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie, licencjat, magisterskie;
 2. Co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy na stanowisku płacowym lub w dziale księgowym;
 3. spełnienie warunków określonych w art. 6 ust 1 i 3 ustawy z 21.11.2008r o pracownikach samorządowych
  (tj. Dz. U. z 2008, nr 223 poz. 1458.).
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność obsługi komputera (mile widziana znajomość programów MS Excel, VULCAN, Płatnik);
 2. Znajomość przepisów ZUS, podatkowych i Kodeksu Pracy;
 3. Sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania.
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca wykonywana będzie w Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 i Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach – Bojkowie przy ul. Parkowej 5;
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami, nauczycielami, - pracownikami szkoły oraz interesantami;
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka;
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
 1. Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem);
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór nr MDK/05/2020 na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. PŁAC”, w terminie do dnia 23 grudnia 2020r. do godz. 1200  
  w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44 – 100 Gliwice;
 2. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach w terminie do dnia 23 grudnia 2020r. do godz. 1200;
 3. Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: poniżej 6
  %.
 1. Dodatkowe informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 232 69 54.

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy.
kwest-osob-ubieg-sie-o-zatrud-2020pdf-4

 

Nabór MDK na stanowisko SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH - KSIĘGOWYCH

W dniu 11.12.2020 r., Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, informuje, że ze względu na zmiany stanowiska, zakresu czynności i wymagania odwołuje ogłoszenie o naborze nr MDK/04/2020 r.

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

 

 

 

Nr naboru: MDK/04/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH

44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 3

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2008, nr 223 poz. 1458)

 

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH - KSIĘGOWYCH

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

44 – 100 Gliwice, ul. Barlickiego 3

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
 1. Sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych;
 2. Prowadzenie spraw związanych z zasiłkami chorobowymi;
 3. Dostarczenie pracownikom informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
 4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości dochodów;
 5. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla potrzeb ZUS i US;
 6. Obsługa programu System Informacji Oświatowej w zakresie płac), obsługa programu PŁACE Vulcan, obsługa programu Płatnik, obsługa PUE, sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS (w zakresie płac);
 7. Monitorowanie wynagrodzeń nauczycieli (SWN) w aplikacji PIM;
 8. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych;
 9. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;
 10. Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;
 11. Współtworzenie projektów regulacji wewnętrznych;
 12. Prowadzenie płatności za zobowiązania Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, tj. dokonywanie transakcji finansowych za pomocą aplikacji ING Bussines Online;
 13. Wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie dokumentów zakupu do programu Vulcan;
 14. Księgowanie dochodów wydzielonych;
 15. Zastępstwo głównej księgowej w przypadku jej nieobecności;
 16. Wykonywanie innych poleceń przełożonego;

 

 1. Zatrudnienie: od dnia 01 stycznia 2021r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
  i posiadanie, co najmniej rocznej praktyki na podobnym stanowisku lub
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub o podobnym profilu
  i posiadanie co  najmniej 3 – letniej praktyki na podobnym stanowisku;
 1. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje:
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub
 • certyfikat księgowy wydany na podstawie odrębnych przepisów lub
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
 3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 7. Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji.
 8. Znajomość programu VULCAN, programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej Płatnik, Ksat.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Ogólna znajomość przepisów ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o Systemie Oświaty, ustawa o Finansach Publicznych, ustawa o Rachunkowości, ustawa o Pracownikach Samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, znajomość przepisów płacowych podatkowych i ZUS;
 2. Znajomość programów firmy VULCAN (Płace, Kadry);
 3. Znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej, mile widziany SOD);
 4. Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (faks, drukarka, kopiarka itp.);
 5. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca wykonywana będzie w Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3
  i Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach – Bojkowie przy ul. Parkowej 5;
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami, nauczycielami, ·pracownikami szkoły oraz interesantami;
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka;
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
 1. Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór nr MDK/03/2020 na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. PŁACOWO - KSIĘGOWYCH”, w terminie
  do dnia 21 grudnia 2020r. do godz. 1200  w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach,
  ul. Barlickiego 3, 44 – 100 Gliwice;
 2. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury
  w Gliwicach w terminie do dnia 21 grudnia 2020r. do godz. 1200;
 3. Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: poniżej 6%.
 1. Dodatkowe informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 232 69 54.

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach


 

 

 

Pliki do pobrania:

kwest-osob-ubieg-sie-o-zatrud-2020pdf-2

Ogłoszenie o naborze MDK/03/2020

Informacje o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
specjalista do spraw płacowo-księgowych
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

 

W odpowiedzi na ogłoszenie nr MDK/03/2020 nie wpłynęła żadna oferta pracy.

 

Sebastian Michałuszek
dyrektor MDK w Gliwicach

 

 

 

Nr naboru: MDK/03/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH
44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 3

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2008, nr 223 poz. 1458)

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH - KSIĘGOWYCH

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

44 – 100 Gliwice, ul. Barlickiego 3

 

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
 1. Sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych;
 2. Prowadzenie spraw związanych z zasiłkami chorobowymi;
 3. Dostarczenie pracownikom informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
 4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości dochodów;
 5. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla potrzeb ZUS i US;
 6. Obsługa programu System Informacji Oświatowej w zakresie płac), obsługa programu PŁACE Vulcan, obsługa programu Płatnik, obsługa PUE, sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS (w zakresie płac);
 7. Monitorowanie wynagrodzeń nauczycieli (SWN) w aplikacji PIM;
 8. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych;
 9. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;
 10. Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;
 11. Współtworzenie projektów regulacji wewnętrznych;
 12. Prowadzenie płatności za zobowiązania Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, tj. dokonywanie transakcji finansowych za pomocą aplikacji ING Bussines Online;
 13. Wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie dokumentów zakupu do programu Vulcan;
 14. Księgowanie dochodów wydzielonych;
 15. Zastępstwo głównej księgowej w przypadku jej nieobecności;
 16. Wykonywanie innych poleceń przełożonego;
 1. Zatrudnienie: od dnia 01 grudnia 2020r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
  i posiadanie, co najmniej rocznej praktyki na podobnym stanowisku lub
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub o podobnym profilu
  i posiadanie co  najmniej 3 – letniej praktyki na podobnym stanowisku;
 1. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje:
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub
 • certyfikat księgowy wydany na podstawie odrębnych przepisów lub
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
 3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 7. Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji.
 8. Znajomość programu VULCAN, programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej Płatnik, Ksat.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Ogólna znajomość przepisów ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o Systemie Oświaty, ustawa o Finansach Publicznych, ustawa o Rachunkowości, ustawa o Pracownikach Samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, znajomość przepisów płacowych podatkowych i ZUS;
 2. Znajomość programów firmy VULCAN (Płace, Kadry);
 3. Znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej, mile widziany SOD);
 4. Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (faks, drukarka, kopiarka itp.);
 5. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca wykonywana będzie w Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3
  i Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach – Bojkowie przy ul. Parkowej 5;
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami, nauczycielami, ·pracownikami szkoły oraz interesantami;
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka;
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
 1. Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

 

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór nr MDK/03/2020 na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. PŁACOWO - KSIĘGOWYCH”, w terminie
  do dnia 23 listopada 2020r. do godz. 1200  w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach,
  ul. Barlickiego 3, 44 – 100 Gliwice;
 2. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury
  w Gliwicach w terminie do dnia 23 listopada 2020r. do godz. 1200;
 3. Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: poniżej 6%.

 

 1. Dodatkowe informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 232 69 54.

 

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach


 

Pliki do pobrania:kwest-osob-ubieg-sie-o-zatrud-2020pdf

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH

Informacje o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
specjalista do spraw płacowych
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

 

W odpowiedzi na ogłoszenie nr MDK/02/2020 wpłynęła jedna oferta pracy z czego nie zostały spełnione wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.

 

Sebastian Michałuszek
dyrektor MDK w Gliwicach

Nr naboru: MDK/02/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY
W GLIWICACH 44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 3

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2008, nr 223 poz. 1458)

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

44 – 100 Gliwice, ul. Barlickiego 3

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
 1. Sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych;
 2. Prowadzenie spraw związanych z zasiłkami chorobowymi;
 3. Dostarczenie pracownikom informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
 4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości dochodów;
 5. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla potrzeb ZUS i US;
 6. Obsługa programu System Informacji Oświatowej w zakresie płac), obsługa programu PŁACE Vulcan, obsługa programu Płatnik, obsługa PUE, sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS (w zakresie płac);
 7. Monitorowanie wynagrodzeń nauczycieli (SWN) w aplikacji PIM;
 8. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych;
 9. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;
 10. Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;
 11. Współtworzenie projektów regulacji wewnętrznych;
 12. Prowadzenie płatności za zobowiązania Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, tj. dokonywanie transakcji finansowych za pomocą aplikacji ING Bussines Online;
 13. Ewidencjonowanie dochodów własnych / wydzielonych;
 14. Zastępstwo głównej księgowej w przypadku jej nieobecności;
 15. Wykonywanie innych poleceń przełożonego;
 1. Zatrudnienie: od dnia 01 listopada 2020 r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
  i posiadanie, co najmniej rocznej praktyki na podobnym stanowisku lub
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub o podobnym profilu
  i posiadanie co  najmniej 3 – letniej praktyki na podobnym stanowisku;
 1. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje:
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub
 • certyfikat księgowy wydany na podstawie odrębnych przepisów lub
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
 3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 7. Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji.
 8. Znajomość programu VULCAN, programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej Płatnik, Ksat.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Ogólna znajomość przepisów ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o Systemie Oświaty, ustawa o Finansach Publicznych, ustawa o Rachunkowości, ustawa o Pracownikach Samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, znajomość przepisów płacowych podatkowych i ZUS;
 2. Znajomość programów firmy VULCAN (Płace, Kadry);
 3. Znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej, mile widziany SOD);
 4. Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (faks, drukarka, kopiarka itp.);
 5. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca wykonywana będzie w Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3
  i Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach – Bojkowie przy ul. Parkowej 5;
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami, nauczycielami, ·pracownikami szkoły oraz interesantami;
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka;
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
 1. Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór nr MDK/02/2020 na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH”, w terminie do dnia
  19 października 2020r. do godz. 1200 w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach,
  ul. Barlickiego 3, 44 – 100 Gliwice;
 2. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury
  w Gliwicach w terminie do dnia 19 października 2020r. do godz. 1200;
 3. Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: poniżej 6%.
 1. Dodatkowe informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 232 69 54.

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach


 

Pliki do pobrania:

kwest_osob_ubieg_sie_o_zatrud_2020pdf