Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór MDK główny księgowy

Nabór MDK główny księgowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Młodzieżowym Domu Kultury
w Gliwicach w wymiarze
1 etatu
Informuję, że w wyniku zakończenia procedur naboru i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr 5/2021 z dnia 05 lutego 2021r na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
w wymiarze 1 etatu czasu pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach wybrała:

Panią/Pana Agatę Łapaj

Zatrudnienie nastąpi w miesiącu maju 2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agata Łapaj wykazała się fachową wiedzą i umiejętnościami w zakresie wymaganym do zajmowania stanowiska Głównego Księgowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. Spełniła również wymagania formalne niezbędne do podjęcia pracy w naszej placówce na ww. stanowisku pracy.

Sebastian Michałuszek
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

 

 

Nr naboru: MDK/01/2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH

44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 3

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008,
nr 223 poz. 1458)

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

44 – 100 Gliwice, ul. Barlickiego 3

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki,
 6. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.
 1. Zatrudnienie: od lutego 2021r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 1. Spełnianie jednego z poniższych warunków :
  1. ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-tetniej praktyki w księgowości. Mile widziana praktyka w jednostce sektora finansów publicznych,
  2. ukończenie policealnej tub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki
   w księgowości. Mile widziana praktyka w jednostce sektora finansów publicznych,
 2. Znajomość ustaw o finansach publicznych, rachunkowości.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela,
  Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy
  o rachunkowości,
 2. Znajomość obsługi komputera,
 3. Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (Finanse Vulcan, KSAT, obsługa systemu e- PFRON)
 4. Znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 5. Znajomość przepisów ZUS,
 6. Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 8. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 9. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca wykonywana będzie w Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 i Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach – Bojkowie przy ul. Parkowej 5;
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z pracowniami placówki oraz interesantami;
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka;
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
 1. Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem);
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór nr MDK/01/2021 na wolne stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY”, w terminie do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 1200  
  w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44 – 100 Gliwice;
 2. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach w terminie do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 1200;
 3. Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: poniżej 6
  %.
 1. Dodatkowe informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 232 69 54.

 

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

 

 

Pliki do pobrania:
 


Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMłodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćSebastian Michałuszek
Data wytworzenia informacji2021-01-15 12:57:55
Informację wprowadził do BIP Katarzyna Kozdroń
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-15 12:57:55
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Katarzyna Kozdroń2021-02-16 10:02:32
2 Zmiany w dokumencie Katarzyna Kozdroń2021-02-16 10:01:20
3 Zmiany w dokumencie Katarzyna Kozdroń2021-02-16 09:58:58
4 Zmiany w dokumencie Katarzyna Kozdroń2021-02-16 09:58:01
5 Zmiany w dokumencie Katarzyna Kozdroń2021-01-15 13:29:08
6 Utworzenie dokumentu Katarzyna Kozdroń2021-01-15 12:57:55