Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenie o naborze MDK/03/2020

Ogłoszenie o naborze MDK/03/2020

Informacje o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
specjalista do spraw płacowo-księgowych
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

 

W odpowiedzi na ogłoszenie nr MDK/03/2020 nie wpłynęła żadna oferta pracy.

 

Sebastian Michałuszek
dyrektor MDK w Gliwicach

 

 

 

Nr naboru: MDK/03/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH
44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 3

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2008, nr 223 poz. 1458)

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH - KSIĘGOWYCH

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

44 – 100 Gliwice, ul. Barlickiego 3

 

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
 1. Sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych;
 2. Prowadzenie spraw związanych z zasiłkami chorobowymi;
 3. Dostarczenie pracownikom informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
 4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości dochodów;
 5. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla potrzeb ZUS i US;
 6. Obsługa programu System Informacji Oświatowej w zakresie płac), obsługa programu PŁACE Vulcan, obsługa programu Płatnik, obsługa PUE, sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS (w zakresie płac);
 7. Monitorowanie wynagrodzeń nauczycieli (SWN) w aplikacji PIM;
 8. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych;
 9. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;
 10. Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;
 11. Współtworzenie projektów regulacji wewnętrznych;
 12. Prowadzenie płatności za zobowiązania Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, tj. dokonywanie transakcji finansowych za pomocą aplikacji ING Bussines Online;
 13. Wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie dokumentów zakupu do programu Vulcan;
 14. Księgowanie dochodów wydzielonych;
 15. Zastępstwo głównej księgowej w przypadku jej nieobecności;
 16. Wykonywanie innych poleceń przełożonego;
 1. Zatrudnienie: od dnia 01 grudnia 2020r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
  i posiadanie, co najmniej rocznej praktyki na podobnym stanowisku lub
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub o podobnym profilu
  i posiadanie co  najmniej 3 – letniej praktyki na podobnym stanowisku;
 1. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje:
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub
 • certyfikat księgowy wydany na podstawie odrębnych przepisów lub
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
 3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 7. Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji.
 8. Znajomość programu VULCAN, programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej Płatnik, Ksat.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Ogólna znajomość przepisów ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o Systemie Oświaty, ustawa o Finansach Publicznych, ustawa o Rachunkowości, ustawa o Pracownikach Samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, znajomość przepisów płacowych podatkowych i ZUS;
 2. Znajomość programów firmy VULCAN (Płace, Kadry);
 3. Znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej, mile widziany SOD);
 4. Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (faks, drukarka, kopiarka itp.);
 5. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca wykonywana będzie w Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3
  i Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach – Bojkowie przy ul. Parkowej 5;
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami, nauczycielami, ·pracownikami szkoły oraz interesantami;
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka;
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
 1. Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

 

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór nr MDK/03/2020 na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. PŁACOWO - KSIĘGOWYCH”, w terminie
  do dnia 23 listopada 2020r. do godz. 1200  w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach,
  ul. Barlickiego 3, 44 – 100 Gliwice;
 2. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury
  w Gliwicach w terminie do dnia 23 listopada 2020r. do godz. 1200;
 3. Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: poniżej 6%.

 

 1. Dodatkowe informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 232 69 54.

 

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach


 

Pliki do pobrania:kwest-osob-ubieg-sie-o-zatrud-2020pdf


Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMłodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćSebastian Michałuszek
Data wytworzenia informacji2020-11-03 10:58:13
Informację wprowadził do BIP Katarzyna Kozdroń
Data udostępnienia informacji w BIP2020-11-03 10:58:13
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Katarzyna Kozdroń2020-11-25 14:12:51
2 Zmiany w dokumencie Katarzyna Kozdroń2020-11-03 11:04:58
3 Utworzenie dokumentu Katarzyna Kozdroń2020-11-03 10:58:13