Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenie o naborze MDK specjalista ds. płac

Ogłoszenie o naborze MDK specjalista ds. płac

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. PŁAC w Młodzieżowym Domu Kultury
w Gliwicach w wymiarze
1 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedur naboru i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r na stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. PŁAC
w wymiarze 1 etatu  czasu pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach wybrała:

Panią/Pana Agnieszkę Skrzypkowską

Zatrudnienie nastąpi w miesiącu lutym 2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agnieszka Skrzypkowska wykazała się fachową wiedzą i umiejętnościami w zakresie wymaganym do zajmowania stanowiska specjalisty ds. płacowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. Spełniła również wymagania formalne niezbędne do podęcia pracy w naszej placówce na ww. stanowisku pracy.

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

 

Nr naboru: MDK/06/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH
44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 3

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008,
nr 223 poz. 1458)

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. PŁAC

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach

44 – 100 Gliwice, ul. Barlickiego 3

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
 1. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac zgodnie z zawartymi umowami;
 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych;
 3. Wykonywanie wydruków list płac, zestawień zbiorczych, potrąceń, zestawień do banku;
 4. Prowadzenie spraw związanych z zasiłkami pracowników Młodzieżowego Domu Kultury;
 5. Dostarczanie pracowniom informacji o uzyskanych przez nich dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, rozliczanie podatku rocznego;
 6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków;
 7. Dokonywanie przelewów, monitorowanie ich wykonania;
 8. Rozliczanie i powadzenie wszelkiej dokumentacji ZUS;
 9. Sporządzanie sprawozdań GUS;
 10. Prowadzenie dokumentacji P-fron i sporządzanie sprawozdań w wersji elektronicznej;
 11. Prowadzenie aplikacji „Monitorowanie mediów” w Portalu Intranetowym Miasta. Wprowadzanie faktur oraz stanów liczników za prąd, wodę i ogrzewanie.
 12. Sporządzanie dokumentów sprzedaży.
 13. Wprowadzanie dokumentów zakupu.
 14. Wystawianie not księgowych
 15. Wykonywanie innych poleceń przełożonego;
 1. Zatrudnienie: od dnia 01 lutego 2021r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 1. Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie, licencjat, magisterskie;
 2. Co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy na stanowisku płacowym lub w dziale księgowości;
 3. spełnienie warunków określonych w art. 6 ust 1 i 3 ustawy z 21.11.2008r o pracownikach samorządowych
  (tj. Dz. U. z 2008, nr 223 poz. 1458.).
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność obsługi komputera (mile widziana znajomość programów MS Excel, VULCAN, Płatnik);
 2. Znajomość przepisów ZUS, podatkowych i Kodeksu Pracy;
 3. Sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania.
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca wykonywana będzie w Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 i Młodzieżowym Dom Kultury w Gliwicach – Bojkowie przy ul. Parkowej 5;
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami, nauczycielami, - pracownikami szkoły oraz interesantami;
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka;
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
 7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
 1. Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem);
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór nr MDK/06/2020 na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. PŁAC”, w terminie do dnia 11 stycznia 2021r. do godz. 1200  
  w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44 – 100 Gliwice;
 2. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach w terminie do dnia 11 stycznia 2021r. do godz. 1200;
 3. Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: poniżej 6
  %.
 1. Dodatkowe informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 232 69 54.

 

 

Sebastian Michałuszek
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

 

Pliki do pobrania:
- kwestionariusz osobowy
kwest-osob-ubieg-sie-o-zatrud-2020pdf-5

 


Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMłodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćSebastian Michałuszek dyrektor MDK w Gliwicach
Data wytworzenia informacji2020-12-28 11:13:18
Informację wprowadził do BIP Katarzyna Kozdroń
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-28 11:13:18
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Katarzyna Kozdroń2021-01-27 12:20:13
2 Utworzenie dokumentu Katarzyna Kozdroń2020-12-28 11:13:18