Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu mdk.bip.gliwice.eu

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mdk.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mdk.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego mdk.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Kozdroń, adres poczty elektronicznej sekretariat@mdk.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 032/2326954. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego mdk.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego mdk.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach znajduje się przy ulicy Barlickiego 3

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne są trzy wejścia: od ul. Barlickiego oraz dwa od dziedzińca. Do każdego z tych wejść prowadzą schody. Z boku budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych dostępna na poziomie terenu.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku znajduje się winda. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i III piętrze. Zastosowano system oznaczeń dla niewidomych i słabowidzących (dotykowy) na parterze budynku.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku znajduje się winda – z lewej strony budynku, przy wjeździe na dziedziniec.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni przy wejściu głównym). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wzdłuż ulicy Barlickiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach  przy ul. Parkowa 5 w Gliwicach

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla korzystających z obiektu dostępne są 3 wejścia:

 • Wejście główne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Wejście z prawej strony budynku - na poziomie terenu, możliwy podjazd dla wózków.
 • Wejście z tyłu budynku – platforma dla wózków.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynku. W budynku nie ma windy.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano podjazd dla wózków umożliwiający wejście na tył budynku. 
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pracownik udzielający informacji)
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu puplicznego_forma dostępna

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMłodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKatarzyna Kozdroń
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:33:42
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Kozdroń
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:33:42
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2020-08-18 11:57:45
2modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2020-08-18 12:01:06
3modyfikacjaAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:25:15
4modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2021-02-03 11:01:47
5modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2021-02-03 11:15:31
6modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2021-02-25 09:01:49
7modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2021-02-25 09:03:27
8modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2021-02-25 13:29:59
9modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2021-02-26 08:58:18
10modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2021-03-25 12:20:29
11modyfikacjaKatarzyna Kozdroń2021-03-31 15:41:44